การประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2555 Rice Innovation Awards 2012

การประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2555 (Rice Innovation Awards 2012)

หลักการและเหตุผล

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนดจัดการประกวด นวัตกรรมข้าวไทยเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2550 เพื่อคัดเลือกนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวไทย รวมทั้งกระบวนการผลิตที่เป็นนวัตกรรมเกี่ยวข้องกับข้าวไทย ที่มีศักยภาพในการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมข้าวไทย
2. เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวและพัฒนาความใฝ่รู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้าวไทย
3. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและยกย่องผู้ค้นคิดและผลักดันนวัตกรรมข้าวไทยจนบรรลุผล

ลักษณะของผลงานที่ส่งเข้าประกวด ดูรายละเอียดได้ที่ http://thairice.org

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Security Code: