ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

เกษตรสู่อาเซียน

เกษตรสู่อาเซียน

สู่ความเป็นประชาคมอาเซียนภาคการเกษตร

ข้อมูลพื้นฐานอาเซียน


ชื่อองค์การ
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Association of Southeast Asian Nations) หรืออาเซียน (ASEAN)

เครื่องหมาย/สัญลักษณ์องค์การ

– ธงอาเซียน และดวงตราอาเซียน แสดงถึงเสถียรภาพ สันติภาพความสามัคคี และพลวัตรของอาเซียน
– สีของธง ได้แก่ น้ำเงิน แดง ขาว และเหลือง แสดงถึงสีหลักในธงชาติของบรรดารัฐสมาชิกอาเซียนทั้งหมด โดยสีน้ำเงิน หมาย ถึง สันติภาพและเสถียรภาพ สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ และสีเหลือง หมายถึงความเจริญรุ่งเรือง
– รวงข้าวสีเหลือง 10 มัด แสดงถึงความใฝ่ฝันของบรรดาผู้ก่อตั้งอาเซียนให้มีอาเซียนที่ประกอบด้วยบรรดาประเทศทั้งหมดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผูกผันกันอย่างมีมิตรภาพและเป็นหนึ่งเดียว
– วงกลมสีแดง ขอบสีขาวและน้ำเงิน ซึ่งแสดงถึงความเป็นเอกภาพของอาเซียน
– มีตัวอักษรคำว่า “asean” สีน้ำเงินอยู่ใต้ภาพ อันแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกันเพื่อความมั่นคง สันติภาพ เอกภาพ และความก้าวหน้าของประเทศสมาชิกอาเซียน (กฎบัตรอาเซียน ภาคผนวก 3 และ 4)

สมาชิก
มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สหภาพพม่า สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (กฎบัตรอาเซียน ข้อ 4)

หลักการพื้นฐานในการตัดสินใจของอาเซียน
อยู่บนพื้นฐานของการปรึกษาหารือและฉันทามติ (กฎบัตรอาเซียน ข้อ 20)

คำขวัญของอาเซียน
คือ “วิสัยทัศน์เดียว อัตลักษณ์เดียว ประชาคมเดียว” (One Vision, One Identity, One Community) (กฎบัตรอาเซียน ข้อ 36)

ภาษาที่ใช้ในการทำงานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ (กฎบัตรอาเซียน ข้อ 34)

วันอาเซียน คือวันที่ 8 สิงหาคม ของทุกปี (กฎบัตรอาเซียน ข้อ 39)

เชิญส่งสุนัขเข้าประกวด ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เชิญส่งสุนัขเข้าประกวด ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในงานวันเกษตรสุรนารี’56
ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2556
ณ อาคารสุรพัฒน์ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)
จังหวัดนครราชสีมา

เชิญส่งสุนัขเข้าประกวด ชิงถ้วยพระราชทาน

วัตถุประสงค์ของการจัดประกวดสุนัข
1) เพื่อจุดประกายแนวคิดทางการเลี้ยงสัตว์เพื่อความเพลิดเพลินและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุนัขให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา เกษตรกร และประชาชนผู้สนใจทั่วไป
2) เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนผู้สนใจให้มีการเลี้ยงสุนัขอย่างถูกวิธี รู้จักดูแลสุนัขให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกาย และจิตใจ แนะนำให้ผู้ที่ต้องการเลี้ยงสุนัขเลือกสุนัขที่เหมาะสมกับครอบครัว มีความรับผิดชอบต่อสุนัขที่ตนเองเลี้ยงและต่อสังคม โดยการศึกษาหาความรู้จากผู้เลี้ยงสุนัขประกวดโดยตรง
3) เพื่อพัฒนาคุณภาพสุนัขพันธุ์แท้ต่างๆ ในประเทศให้มีมาตรฐานดียิ่งขึ้น

กำหนดการ
วันเสาร์ ที่ 12 มกราคม 2556การประกวดสุนัขแฟนตาซี “แฟนซีแสนรู้”
ชิงถ้วยพระราชทานฯ
- เวลา 9.30-11.30 น. ลงทะเบียน*
- เวลา 12.30 น. เริ่มการประกวด
เกณฑ์การให้คะแนน
1. ความสอดคล้องกับหัวข้อของกิจกรรม(แฟนซี) 25 คะแนน
2. ความคิดสร้างสรรค์ 25 คะแนน
3. ความสอดคล้องกลมกลืนระหว่างเจ้าของกับสุนัข 25 คะแนน
4. ความสามารถพิเศษ 25 คะแนน
รวม 100 คะแนน

* พิเศษ หลังการประกวดสุนัขแฟนซีแสนรู้ จะมีการประกวด “ขวัญใจแมวมอง” สำหรับผู้ที่นำสุนัขมาร่วมเดิน เพื่อสร้างสีสันในงานเกษตรสุรนารี’56 (รางวัลจากผู้สนับสนุน)

เชิญส่งสุนัขเข้าประกวด ชิงถ้วยพระราชทาน

วันอาทิตย์ ที่ 13 มกราคม 2556
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ National Thai Rottweiler Group (NTRG) ขอเชิญร่วมงาน “Korat Sieger Show 2013” การประกวดสุนัขพันธุ์ร๊อตไวเลอร์ชิงถ้วยพระราชทานฯ
- รับสมัครล่วงหน้าก่อนวันที่ 25 ธ.ค. 55 (ดูรายละเอียดที่หมายเหตุ ***)
- เวลา 10.30 – 16.00 น. การประกวดสุนัข
- ภายในงานมีการสาธิต การฝึกสุนัขเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้นและ การสอบ BH สุนัขพันธุ์ร๊อตไวเลอร์

รางวัล
การประกวดสุนัขแฟนตาซี “แฟนซีแสนรู้”
- รางวัลชนะเลิศ (ถ้วยพระราชทานฯ และเงินรางวัล 4,000.- บาท)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (โล่รางวัลจาก มทส.และเงินรางวัล 3,000.- บาท)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (โล่รางวัลจาก มทส.และเงินรางวัล 2,000.- บาท)
- รางวัลชมเชย 2 รางวัล (อาหารสุนัข)
- รางวัลขวัญใจสุรนารี (โหวตจากผู้เข้าชม) (อาหารสุนัข)
หมายเหตุ : ผู้ได้รับรางวัลต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงและนำสำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนามาเพื่อประกอบการรับเงินรางวัล

เชิญส่งสุนัขเข้าประกวด ชิงถ้วยพระราชทาน

รางวัล
การประกวดสุนัขพันธุ์ร๊อตไวเลอร์ ชิงถ้วยพระราชทานฯ
- สุนัขที่สวยที่สุดในงาน (Best in Show) ชิงถ้วยพระราชทานฯ
- สุนัขรุ่นวัยน่ารักที่สวยที่สุด (Best Baby in Show)
- สุนัขรุ่นเล็กที่สวยที่สุด (Best Puppy in Show)
- สุนัขเพศผู้ ที่เกิดภายในประเทศที่สวยที่สุด (Best Local Born (Male))
- สุนัขเพศเมีย ที่เกิดภายในประเทศที่สวยที่สุด (Best Local Born (Female))
- สุนัขเพศผู้ ที่สวยที่สุด ในรุ่นเล็กรวม (Korat jugensieger)
- สุนัขเพศเมีย ที่สวยที่สุด ในรุ่นเล็กรวม (Korat jugensiegerin)
- สุนัขเพศผู้ ที่สวยที่สุด ในรุ่นใหญ่รวม (Korat sieger)
- สุนัขเพศเมีย ที่สวยที่สุด ในรุ่นใหญ่รวม (Korat siegerin)

เชิญส่งสุนัขเข้าประกวด ชิงถ้วยพระราชทาน

หมายเหตุ :
* ผู้ที่สนใจส่งสุนัขเข้าประกวดสุนัขแฟนตาซี สมัครส่งสุนัขเข้าประกวดหน้างาน (ไม่เสียค่าสมัคร) หรือสมัครล่วงหน้าทางอีเมลล์ และส่งใบสมัครมาที่

E-mail : pakanit@sut.ac.th หรือ E-mail : poompui_pui@hotmail.com

** ผู้ได้รับรางวัล ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง และนำสำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา มาเพื่อประกอบการรับเงินรางวัล

*** ผู้ที่สนใจส่งสุนัขพันธุ์ร๊อตไวเลอร์เข้าประกวดชิงถ้วยพระราชทานฯ ต้องสมัครล่วงหน้ากับชมรมร๊อตไวเลอร์ (ประเทศไทย) ติดต่อสอบถาม คุณปาริชาติ 081-8783890, คุณธนา 081-6605094, คุณเสกสรร 080-4634234 Fax : 02-8779443

ปิดรับสมัคร 25 ธ.ค. 55 (ไม่รับสมัครหน้างาน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. ภคนิจ คุปพิทยานันท์
โทรศัพท์ 044-224375, 081-9661560
โทรสาร 044-224150
e-mail : pakanit@sut.ac.th

คุณจักร์ โนจากุล
โทรศัพท์ 044-225001, 087-2460202
โทรสาร 044-224150
e-mail : jak@sut.ac.th

คุณสาคร ทองหล้า
โทรศัพท์ 089-7020921
โทรสาร 044-224150
e-mail : poompui_pui@hotmail.com

ขอเชิญร่วมงานเกษตรสุรนารี ในวันที่ 10-13 มกราคม 2556

ขอเชิญร่วมงานเกษตรสุรนารี ในวันที่ 10-13 มกราคม 2556

ภายใต้แนวคิด “เกษตรสู่อาเซียน”

เกษตรสุรนารี 2556

พบกับ
– นิทรรศการผลงานการวิจัยของ มทส. / หน่วยงานภาครัฐเอกชนชั้นนำ
– นิทรรศการเครื่องจักรกลเกษตรและวิศวกรรมอาหาร / นิทรรศการพืชกลางแจ้ง
– การสัมมนาและอบรมทางวิชาการด้านการเกษตร
– การประกวดกล้วยไม้ ชวนชม แพะ แกะ ปลาคาร์พ และสุนัข
– สนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจการเวทีกลาง และการออกร้านของนักศึกษา
– ชม ชิม ช็อป สินค้าทางการเกษตรหลากหลาย สินค้าอุปโภค บริโภค ฯลฯ

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรมภายในงานอาคารสุรพัฒน์ 2

นิทรรศการสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

จัดแสดงผลการดำเนินงานในรอบ 10 ปี หน่วยบริการวิชาการ เช่น เกษตรปราณีต 1 ไร่ 1 แสน
High light งานวิจัยของแต่สาขาวิชาฯ เช่น นิทรรศการไก่เนื้อโคราช เทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าจากแป้ง การใช้กล้าเชื้อในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ถั่วหมัก นวัตกรรมสสารชีวภัณฑ์จุลินทรีย์ เพื่อกระตุ้นการชักนำความต้านทานโรคใบไหม้ และเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง โคเนื้อพันธุ์โคราชวากิว เป็นต้น
นิทรรศการร่วมกับหน่วยงานภายนอก

หม่อนไหมสารพัดประโยชน์ โดย ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (นครราชสีมา)
โครงการตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐาน โดย ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย)
การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน โดย ศูนย์บริหารศัตรูพืชนครราชสีมา
การพัฒนาที่ดินอีสานให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิตอย่างยั่งยืน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 3
การลดต้นทุนการผลิตข้าว โดย ศูนย์ข้าวชุมชนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา
ผลผลิตเพิ่มเติมด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา
การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรโดยพลังงานแสงอาทิตย์ โดย สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สาขานครราชสีมา
การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ โดยศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ
การผลิตอ้อยครบวงจร โดย บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด บริษัท เนตาฟิม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา และสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
สวนสัตว์นครราชสีมา
สถาบันวิจัยเครื่องกำเนินแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
เครื่องฆ่ามอดข้าว ด้วยคลื่นความถี่สูง โดย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
โครงการปล่อยปลา Online โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ร่วมกับ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ และ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
ระบบชลประทานและโรงเรือนเพาะปลูกพืช โดย บริษัท เคมเทรด จำกัด

นิทรรศการภายนอกอาคาร

นิทรรศการพืชกลางแจ้ง จัดแสดงผักกางมุ้ง แสดงพันธุ์พืช มทส. เช่น ทานตะวัน ถั่วเขียว ถั่วฟักยาว เป็นต้น
นิทรรศการทางวิศวกรรมเกษตร เช่น เครื่องขุดมันสำปะหลัง / Tractor Simulation
นิทรรศการทางวิศวกรรมอาหาร เช่น เครื่องมือวัดอุณหภูมิของจุดเยือกแข็งของนม เครื่อง Agitator and Mixing
นิทรรศการทางพลังงานและชีวมวล เช่น เครื่องอัดถ่านชีวมวล

สัมมนาวิชาการ

วันที่ 11 มกราคม 2556 เรื่อง เกษตรไทยไปอาเซียน “รู้เรา รู้เขา เราพร้อม”

ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร

ผู้ดำเนินการอภิปราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธ์

ผู้ร่วมอภิปราย 1) เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียร์นมาร์

2) เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

3) ผู้แทนจากภาควิชาการ และภาคเอกชน

การจัดอบรมทางวิชาการ ณ อาคารกาญจนาภิเษก

วันที่ 10 มกราคม 2556 อบรม การเลี้ยงสุกรสำหรับเกษตรกรรายย่อย

การเลี้ยงไก่พื้นเมืองสำหรับเกษตรกรรายย่อย

วันที่ 11 มกราคม 2556 อบรม การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ และการผลิตแก๊สชีวภาพเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือน

การปลูกข้าวอินทรีย์แบบประณีต ร่วมกับการใช้แหนแดงในนาข้าว

วันที่ 12 มกราคม 2556 อบรม การเพาะเห็ดเศรษฐกิจอย่างง่าย

การวางระบบน้ำหยดในไร่อ้อย และการให้ปุ๋ยตามระบบน้ำ

วันที่ 13 มกราคม 2556 อบรม การจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง

การประกวด

การประกวดกล้วยไม้
วันที่ 10 มกราคม 2556 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกาญจนาภิเษก
การประกวดชวนชม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
วันที่ 12 มกราคม 2556 ณ ลานน้ำพุ เทคโนธานี
การประกวดแพะ-แกะ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
วันที่ 12 มกราคม 2556 ณ อาคารสุรนิทัศน์
การประกวดสุนัขแฟนซี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
วันที่ 12 มกราคม 2556 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2
เอกสารรายละเอียด

การประกวดปลาคาร์ฟ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
วันที่ 12 มกราคม 2556 ณ โรงอาหารกลาง
การประกวดสุนัขพันธุ์ร๊อทไวเลอร์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
วันที่ 13 มกราคม 2556 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2
เอกสารรายละเอียด

การแสดงเวทีกลางแจ้ง
วันที่ 10 มกราคม 2556 การแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง

วันที่ 11 มกราคม 2556 ประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง รอบแรก

วันที่ 12 มกราคม 2556 การแสดงโปงลาง

วันที่ 13 มกราคม 2556 ประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง รอบชิงชนะเลิศ

การออกร้านของนักศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มทส. โทร 0 4422 4152-3

ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร มทส. และผู้สนใจทุกท่าน เข้าฟังการบรรยายพิเศษ

ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร มทส. และผู้สนใจทุกท่าน เข้าฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง

Natural materials for mammalian cell culture; Sericin obtained from silkworm, Extract from rice bran and fructan from rakkyo (Japanese shallot)

โดย Prof. Dr. Satoshi TERADA
Department of Applied Chemistry and Biotechnology, University of Fukui, Japan

ในวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2555 เวลา 14.00-15.00 น.

ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 1 อาคารวิจัย

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-224234, 044-223163

กรมปศุสัตว์เดินหน้าควบคุมโรคไข้หวัดนก ในสัตว์ปีก ช่วงอากาศแปรปรวน

กรมปศุสัตว์เดินหน้าควบคุมโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก ช่วงอากาศแปรปรวน

ย้ำใช้มาตรการต่างๆ ทุกวิถีทางที่จะสามารถสกัดกั้นไม่ให้เกิดการระบาดของโรคไข้หวัดนกในประเทศไทย

นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ในช่วงนี้เป็นช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ อาจทำให้สัตว์เจ็บป่วยจากภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงได้ โดยเฉพาะโรคไข้หวัดนกที่อาจเกิดขึ้นในสัตว์ปีก จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ทุกหน่วยดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคไข้หวัดนกอย่างจริงจัง โดยพยายามใช้มาตรการต่างๆ ทุกวิถีทางที่จะสามารถสกัดกั้นไม่ให้เกิดการระบาดของโรคไข้หวัดนกในประเทศไทย

กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการตามมาตรการต่างๆ มากมายในการควบคุม ป้องกัน ไม่ให้ประเทศไทยเกิดโรคไข้หวัดนก เช่น การทำความเข้าใจ ให้ความรู้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก ต่างๆ ทั้งไก่เนื้อ ไก่พื้นเมือง และเป็ด จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้ดำเนินโครงการรณรงค์ค้นหาโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกแบบบูรณาการ (X-Ray) โดยดำเนินการสำรวจจำนวนสัตว์ปีก เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกด้วยอาการทางคลินิก ทุกพื้นที่และทุกชนิดสัตว์ และการสุ่มตรวจอุจจาระสัตว์ปีก ไก่เนื้อ ไก่พื้นเมือง รวมทั้งเป็ดไล่ทุ่ง ทั่วประเทศ เพื่อให้ทุกพื้นที่ของประเทศไทยปลอดภัยจากโรคไข้หวัดนก

กรมปศุสัตว์ต้องขอความร่วมมือจากประชาชน เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก ทุกท่าน หากพบเห็นสัตว์ปีกป่วยตายอย่างผิดปกติสามารถแจ้งเบาะแสให้กับ อาสาปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอ ปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ของท่าน

งานประกวดโคอินดูบราซิลชิงแชมป์ประเทศไทย


งานประกวดโคอินดูบราซิลชิงแชมป์ประเทศไทย

ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี งานที่พี่น้องชาวโคราชภูมิใจเสนอ

งานประกวดโคอินดูบราซิลชิงแชมป์ประเทศไทย

25 พฤศจิกายน 2555
ณ สนามโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา


ภายในงานพบกับ
การโชว์พ่อพันธุ์จากทั่วฟ้าเมืองไทย ชิงถ้วยรางวัล และเงินสด พร้อมใบประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ เสี่ยเนม 087-1040570 เสี่ยกล้า 081-7399322 คุณประเสริฐ (s&p อินดูฟาร์ม) 086-6509724
คุณจำรัส 081-2644311 เฮียติ๊ก 083-1000008

ไก่คอล่อน (Colon Chicken)

ไก่คอล่อน (Colon Chicken)

ถิ่นกำเนิดและแหล่งที่เลี้ยง

เป็นไก่พื้นเมือง พบเลี้ยงกันมากใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เนื้อมีรสชาติอร่อย ไก่คอล่อนพัทลุง เป็นไก่ลูกผสมระหว่างไก่คอล่อนของฝรั่งเศสกับไก่ชน ของจังหวัดพัทลุง ไก่คอล่อนของฝรั่งเศสเป็นไก่คอล่อนที่นำมาเลี้ยงในอินโดจีน และเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ทหารญี่ปุ่นได้นำเข้ามาในประเทศไทยเป็นอาหารของทหาร ทำให้ไก่คอล่อนแพร่หลายในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

ลักษณะประจำพันธุ์
มีขนลำตัวสีเหลืองอ่อนถึงสีเหลืองทองทั้งเพศผู้และเพศเมีย ปากและแข้งสีเหลือง ผิวหนังสีขาว หงอนจักร บริเวณกระเพาะพักจนถึงปากไม่มีขน หรือมีขนแต่หนาไม่เกิน 1.5 นิ้ว เรียกว่า “คอล่อน”

ลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจ

อายุเมื่อให้ไข่ฟองแรก 165 วัน น้ำหนักตัวเมื่อให้ไข่ฟองแรก 1,700 กรัม ผลผลิตไข่ 75 ฟอง/ปี น้ำหนักเมื่ออายุ 28 สัปดาห์ 2,750 กรัม น้ำหนักเมื่อโตเต็มที่ เพศผู้ 3,750 กรัม เพศเมีย 2,400 กรัม

สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร มีกำหนดจัดประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยครั้งที่ 14

สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร มีกำหนดจัดประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยครั้งที่ 14 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2556 (The 14th TSAE National Conference and the 6th TSAE International Conference: TSAE 2013) ในระหว่างวันที่ 1 – 4 เมษายน 2556 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า จ. ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และบุคคลที่เกี่ยวข้องในสายงานวิทยาการเกษตร เทคโนโลยีและวิศวกรรมเกษตร ได้มีโอกาสในการแสดงผลงานความก้าวหน้า ผลการศึกษาวิจัย และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อยอด รวมทั้งการนำผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นไปใช้งานจริงให้เกิดประโยชน์ในภาพรวม ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย จึงขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยครั้งที่ 14 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2556 (The 14th TSAE National Conference and the 6th TSAE International Conference: TSAE 2013) ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tsae.asia/tsae2013conference ทั้งนี้ บทความที่นำเสนอในการประชุมวิชาการดังกล่าว มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกให้ลงเผยแพร่ในวารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรต่อไป

ไก่เนื้อโคราช บนเส้นทางการผลิตเป็นอาชีพวิสาหกิจชุมชน

ไก่เนื้อโคราช

ขอเชิญชมรายการ “บ่ายนี้มีคำตอบ” : ไก่เนื้อโคราช… บนเส้นทางการผลิตเป็นอาชีพวิสาหกิจชุมชน

วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2555 เวลา 13.00-14.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี

ขอเชิญติดตามชมรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ในประเด็นงานวิจัยเพื่อชุมชน
“ไก่เนื้อโคราช… บนเส้นทางการผลิตเป็นอาชีพวิสาหกิจชุมชน” ซึ่งเป็นผลงานของคณะผู้วิจัยประกอบด้วย ผศ.น.สพ.ดร.บัญชร ลิขิตเดชาโรจน์ อ. ดร.อมรรัตน์ โมฬี อ. ดร.วิทธวัช โมฬี อ. ดร.สุทิศา เข็มผกา นายเฉลิมชัย หอมตา นายเพลิน เมินกกระโทก และนายธีระชัย ช่อไม้

โดยมีผู้ร่วมรายการประกอบด้วย
1. รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ ผู้อำนวยการฝ่ายเกษตร ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
2. อ.ดร.อมรรัตน์ โมฬี อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
3. คุณวรพจน์ สัจจาวัฒนา รองประธานหอการค้าจังหวัด
4. เกษตรกรในโครงการ

และผู้ร่วมตอบข้อซักถามจากผู้ชมทางบ้าน ดังนี้
1. อ.ดร.สุทิศา เข็มผะกา อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
2. คุณเฉลิมชัย หอมตา นักวิชาการเกษตร
3. นางสาวรุจจิรา บุญน้อม นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
4. นางสาวสุวิมล พิทักษ์วงษ์ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
5. นางสาวบัณฑิตา ทักขนนท์ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
6. นายณัฐวัฒน์ ตันพล นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

ในวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2555 เวลา 13.00 -14.00 น.

ทั้งนี้ไก่เนื้อโคราช คือไก่ลูกผสมพื้นเมือง (เลือดพื้นเมือง 50%) ระหว่างสายพ่อพันธุ์ไก่พื้นเมืองเหลืองหางขาวกับสายแม่พันธุ์ มทส.ที่จะพัฒนาขึ้น ไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์เหลืองหางขาวนี้ เป็น 1 ใน 4 พันธุ์ (ประดู่หางดำ ชี และแดง) ที่ สกว. และกรมปศุสัตว์ได้ร่วมมือกันพัฒนาขึ้นระหว่างปี 2545-2550 จนได้ลักษณะประจำพันธุ์ตามหลักวิชาการ ปัจจุบันดำรงฝูงอยู่ที่ศูนย์วิจัย และบำรุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี ลักษณะเด่นคือ ผิวหนังและแข้งมีสีเหลืองซึ่งตรงกับความต้องการของตลาดไก่ย่าง สำหรับสายแม่พันธุ์ มทส.จะพัฒนาจากสายพันธุ์ไก่เนื้อและสายพันธุ์ไก่ไข่เพื่อเพิ่มอัตราการเจริญ เติบโตและอัตราการไข่ โดยเน้นพันธุ์ที่หาได้ในประเทศไทย เพื่อลดปัญหาการนำเข้า ที่สำคัญ คือสามารถพึ่งพาตนเองได้มากที่สุด โดยผลที่ได้จากโครงการนี้ นอกจากจะสร้างอาชีพทางเลือกให้กับชุมชนแล้ว ยังใช้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชนและนักศึกษาทุกระดับให้ตระหนักถึงคุณค่า ของทรัพยากรที่มีอยู่ และวิธีการนำมาใช้ประโยชน์อย่างสมดุล

ไก่เนื้อโคราช มีอัตราการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว ใช้ระยะเวลาเลี้ยง 10 สัปดาห์ จะมีน้ำหนักตัวประมาณ 1.2 กิโลกรัม (ขณะที่พันธุ์ไก่บ้านปกติต้องใช้ระยะเวลาเลี้ยงอย่างน้อย 13 สัปดาห์ถึงจะมีน้ำหนัก 1.2 กิโลกรัม)

ซึ่งพันธุ์ไก่เนื้อโคราชมีลักษณะเนื้อ และรสชาติใกล้เคียงกับไก่บ้าน ให้เนื้อเยอะ เนื้อนุ่มแน่น คลอเรสเตอรอลต่ำ และรสชาติอร่อย ซึ่งในปัจจุบันทางสถาบันได้ผลิตไก่เนื้อโคราชเพื่อส่งให้ทางกลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองโคราช นำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อสร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนแล้ว ที่ชุมชนซับตะเคียน ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว โดยมีนายบุญมา ปัตเทสัง ในฐานะประธานที่ปรึกษากลุ่มผู้เลี้ยงไก่เนื้อโคราช เป็นแกนนำ แปรรูปเป็นไก่ย่างซับตะเคียน และกำลังได้รับความนิยมอย่างมากจากคนในพื้นที่ และกำลังจะมีการขยับขยายกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของชุมชนซับตะเคียน และชาวตำบลลาดบัวขาวในอนาคตอันใกล้นี้

เกษตรกร และผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.วิทธวัช โมฬี โทรศัพท์ 085-4901038 หรือที่สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทรศัพท์ 044-224152-3